Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kamberk, konaného dne 13. 12. 2016.

Přítomni: ing A. Jenšíková, P. Drahoš, F. Kříženecký, I. Melicharová, D. Šedivý, A. Zachařová
Omluven: J. Procházka
Ověřovatelé zápisu: D. Šedivý, A. Zachařová
Zapisovatelka: V. Sirotková

Program: 
1) Kontrola usnesení z 25. 10. 2016
2) Úprava rozpočtu obce na rok 2016 č. 7
3) Inventura obecního majetku
4) Rozpočet obce na rok 2017
5) Oprava pohostinství - závěrečné vyhodnocení akce
6) Prodloužení pracovní smlouvy pana Milana Dvořáka Ing
7) Hospodaření v obecních lesích
8) Ostatní obecní záležitosti

1) Byla provedena kontrola usnesení z 25.10.
2) ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu rozpočtu obce na rok 2016 č. 7 dle předloženého návrhu.
3) Starostka obce jmenovala inventurní komisi ve složení: předseda A. Zachařová, členové Ing A. Jenšíková, F. Kříženecký, J. Procházka, D. Šedivý. Komise po proškolení provedla fyzickou inventuru obecního majetku, nezjistila inventurní rozdíly a ZO její závěry jednohlasně schválilo. Dokladová inventura proběhne po účetním ukončení roku.
4) ZO projednalo a připravilo schodkový položkový rozpočet obce na rok 2017. Návrh bude zveřejněn na úřední i elektronické desce úřadu a schválen na zasedání ZO 27.12.2016.
5) Obec provedla rekonstrukci pohostinství v celkové výši nákladů 544.537,- Kč.
6) ZO jednomyslně rozhodlo prodloužit pracovní smlouvu ing. Milana Dvořáka do 30. 6. 2017.
7) V obecních lesích se opravují oplocenky a pokud počasí dovolí bude dokončeno mazání a výsadba nových listnáčů.
8) - ZO jednohlasně rozhodlo objednat na rok 2017 odvoz směsných plastů z Kamberka 1 x za 14 dní, odvoz směsných plastů z Hrajovic a Předbořic + odvoz BIO odpadů z Kamberka 1 x za měsíc.
- ZO jednohlasně rozhodlo objednat sběr a odvoz použitých jedlých olejů. Tato služba je zdarma.
- ZO jednohlasně rozhodlo nechat zdigitalizovat obecní kroniky, zhruba 200 stránek.- ZO jednohlasně rozhodlo poskytnout příspěvek ve výši 1.000,- Kč na provoz Záchranné stanice pro zraněné živočichy.

- ZO bylo seznámeno zástupcem Českého svazu ochránců přírody Ing. Klaudysem o jejich zájmu odkoupit obecní pozemek, na kterém se vyskytuje chráněná kuřička Smékalova.
- ZO bere na vědomí projektovou dokumentaci předloženou Jakubem Kosákem a Monikou Koukalovou na novostavbu rodinného domu v Kamberku a nemá k ní připomínky.

Z tohoto zasedání bylo vypracováno usnesení, které je nedílnou součástí zápisu.

Starostka obce: Ing Alena Jenšíková
Ověřovatelé zápisu: David Šedivý, 
Anežka Zachařová
Zapisovatelka: Vladislava Sirotková

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kamberk, konaného dne 13. 12. 2016.

- ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu rozpočtu obce na rok 2016 č. 7 dle předloženého návrhu.
- ZO jednohlasně schválilo závěry inventurní komise po fyzické inventuře obecního majetku.
- ZO jednomyslně rozhodlo prodloužit pracovní smlouvu ing. Milana Dvořáka do 30. 6. 2017.
- ZO jednohlasně rozhodlo objednat na rok 2017 odvoz směsných plastů z Kamberka 1 x za 14 dní, odvoz směsných plastů z Hrajovic a Předbořic + odvoz BIO odpadů z Kamberka 1 x za měsíc.
- ZO jednohlasně rozhodlo objednat sběr a odvoz použitých jedlých olejů. Tato služba je zdarma.
- ZO jednohlasně rozhodlo nechat digitalizovat obecní kroniky, zhruba 200 stránek.
- ZO jednohlasně rozhodlo poskytnout příspěvek ve výši 1.000,- Kč na provoz Záchranné stanice pro zraněné živočichy.

Starostka obce: Ing Alena Jenšíková
Zástupce starostky: Josef Procházka